Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2018 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A. a terenului proprietate publică a orașului Dragomirești, în suprafață de 2907 m.p., nr. cadastral 51246 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare Cămin Cultural în orașul Dragomirești, județul Maramureș” 2018-06-26
39 / 2018 Cu privire la aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Dragomirești și Buftea Dumitru, domiciliat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, jud. Maramureș; 2018-06-26
38 / 2018 Cu privire la aprobarea alipirii unui teren situat în intravilanul orașului Dragomirești, jud. Maramureș, în suprafață de 607 m.p.; 2018-06-26
37 / 2018 Cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Dragomirești în domeniul privat al orașului Dragomirești a imobilului - teren situat pe str. Prof. Dumitru Bogdan, cuprins în C.F. nr. 51131 în suprafață de 970 m.p. în vederea efectuării unui schimb de terenuri, cu d-nul Buftea Dumitru, domiciliat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, jud. Maramureș; 2018-06-26
36 / 2018 Cu privire la aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni începând cu luna iunie 2018; 2018-06-26
35 / 2018 Cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare Cămin Cultural în orașul Dragomirești, jud. Maramureș”, realizat de S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA; 2018-06-05
34 / 2018 Cu privire la aprobarea GHIDULUI SOLICITANȚILOR pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pe baza selecției publice de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 2018-06-05
33 / 2018 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții ”Porți maramureșene din lemn la intrarea în orașul Dragomirești”; 2018-05-25
32 / 2018 Cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere iluminat public, prin montare corp de iluminat stradal cu LED în orașul Dragomirești, județul Maramureș”; 2018-05-25
31 / 2018 Privind aprobarea contractelor de prestări servicii având ca obiect ”Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 26, 27, 41 și 51 din orașul Dragomirești, în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparținând U.A.T.O. Dragomirești, jud. Maramureș”, încheiate cu P.F.A. Timiș Ionel cu sediul în orașul Borșa, str. Al. I. Cuza, nr. 59, jud. Maramureș; 2018-05-25
30 / 2018 Privind aprobarea Contractului pentru finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale; 2018-05-25
29 / 2018 Privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații acordate părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru anul 2018; 2018-05-25
28 / 2018 Cu privire la aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Dragomirești a imobilului (teren) în suprafață de 2300 m.p. situat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 151 A, jud. Maramureș, înscris în C.F. nr. 50336 și nr. cadastral 50336; 2018-05-25
27 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în anul 2018; 2018-05-25
26 / 2018 Privind acordarea unui mandat general Primarului orașului Dragomirești în vederea reprezentării Consiliului Local al orașului Dragomirești în fața instanțelor judecătorești; 2018-05-03
Înapoi