Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2019 Cu privire la aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajiștilor situate pe raza U.A.T. a orașului Dragomirești, realizat de S.C. Scalini Proiect S.R.L. Brașov; 2019-02-26
33 / 2019 Cu privire la aprobarea, modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. Dragomirești nr. 45/2017 pentru stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2019-02-26
32 / 2019 Privind aprobarea actelor de punere în valoare și vânzare prin licitație publică a cantității de 70 m.c. lemn din proprietatea privată a orașului Dragomirești, situate în UP II Baicu, Ua 215; 2019-02-26
31 / 2019 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea acceptării ofertei de donație a unui imobil (teren) către domeniul public; 2019-02-26
30 / 2019 Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru o perioadă de 12 luni, cu o firmă autorizată în executarea măsurătorilor topografice și întocmirea documentațiilor aferente în vederea impulsionării eliberării titlurilor de proprietate persoanelor fizice și juridice cărora le-a fost aprobată reconstituirea dreptului de proprietate conform prevederilor legilor fondului funciar; 2019-02-26
29 / 2019 Cu privire la însușirea Raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului Dragomirești, județul Maramureș, pentru anul 2018; 2019-02-26
28 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești -Corp A, în orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat prin P.N.D.L., ca urmare a mplementării O.U.G. NR. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 2019-02-26
27 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești -Corp A, în orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat prin P.N.D.L., ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică lucrări de execuție; 2019-02-26
26 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, județul Maramureș, în suprafață de 1879 de m.p. 2019-02-26
25 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Suplimentare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent, extindere rețea de alimentare cu apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș realizat prin ”P.N.D.L. II”, ca urmare a implementării O.U.G. NR. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 2019-02-26
24 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Suplimentare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent, extindere rețea de alimentare cu apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș realizat prin ”P.N.D.L. II”, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări de execuție. 2019-02-26
23 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional la contractul de prestări servicii ”Servicii de catering pentru U.A.M.S. Dragomirești”, nr. 11 din 23 ianuarie 2018, încheiat cu S.C. FEDERALCOOP S.R.L. Baia Mare; 2019-01-30
22 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 2027/30.11.2018 de colectare a deșeurilor municipale din Dragomirești, cu societatea comercială S.C.Herodot Grup S.R.L. 2019-01-30
21 / 2019 Cu privire la aprobarea transformării funcției publice consilier juridic, grad profesional debutant din compartimentul juridic al aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești, județul Maramureș, în funcția publică definitivă - consilier juridic, grad profesional asistent; 2019-01-30
20 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan/extravilan - str. Izvor) în suprafață de 4818 m.p. 2019-01-30
Înapoi