HCL 1 / 2008-01

 

      R O M Â N I A

    Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                          H O T Ă R Â R E A Nr. 1

 

din 28 ianuarie 2008, privind aprobarea angajării unui număr de 15 persoane, ca muncitori necalificaţi, prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, pentru perioada 21.01.-20.07.2008;

Consiliul local Dragomireşti, judeţul Maramureş;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.220/2008 şi avizat de secretar, cu privire la angajarea unui număr de 15 persoane prin AJOFM Maramureş pentru perioada 21.01-20.07.2008;

În baza convenţiei încheiată între Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Maramureş şi Primăria oraşului Dragomireşti;

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.225/2008 precum şi avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Dragomireşti înregistrat sub nr.251/2008, materiale întocmite în susţinerea proiectului de hotărâre;

În baza prevederilor Legii nr.76 / 2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi a Legii nr.53 / 2003 privind Codul Muncii;

În temeiul prevederilor art.38 alin.7 lit.”a” şi a art. 465 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale,republicată,

 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1-Se aprobă angajarea unui număr de 15 persoane, ca muncitori necalificaţi, prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, pentru perioada anului 21.01.-20.07.2008, conform tabelului anexat prezentei hotărâri şi care face parte integrantă din aceasta.

Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Tomoiagă Vasile-viceprimarul oraşului Dragomireşti.

Art.3-Persoanele care urmează a fi angajate vor lucra la refacerea şi întreţinerea infrastructurii oraşului Dragomireşti precum şi la realizarea unor lucrări edilitar-gospodăreşti.

Art.4-Prezenta hotărâre se va comunica la :

-Viceprimarul oraşului Dragomireşti;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

-A.J.O.F.M.Maramureş;

-Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

             Mihai Ţicală                                                                       S E C R E T A R ,

                                                                                                     Gavriş Ardelean

 

Fișiere atașate

Înapoi