HCL 2 / 2008-01

         R O M Â N I A

       Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti


H O T Ă R Â R E A Nr.2

 

din 28 ianuarie 2008, cu privire la aprobarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADIL Maramureş, asociaţie la care oraşul Dragomireşti este membru asociat;

Consiliul local Dragomireşti, judeţul Maramureş;

Având în vedere:

  • proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.221 / 24.01.2008, înregistrat de primarul oraşului Dragomireşti şi avizat de secretarul oraşului;

  • raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.226/24.01.2008:

  • avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Dragomireşti, înregistrat sub nr.264/28.01.2008;

  • Hotărârea Consiliului local Dragomireşti nr.22 / 2006 prin care s-a aprobat înscrierea oraşului Dragomireşti în Asociaţia ADIL Maramureş;

Tinând cont de prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(2) lit.”e” , alin.(7) lit.”c” precum şi art.45 alin.(3) din Legea nr.215 / 2001 aadministraţiei publice locale, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1-Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADIL Maramureş, în forma prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2-Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADIL Maramureş, în forma prevăzută în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3-Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului local al oraşului Dragomireşti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADIL Maramureş, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADIL Maramureş, în forma prevăzută în Anexele nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art.4-Se împuterniceşte d-nul Iusco Vasile, primar al oraşului Dragomireşti, cetăţean român, născut la data de 16.11.1943, domiciliat în oraşul Dragomireşti nr.184,Maramureş, posesor al C.I. seria MM nr.168211, eliberat de SPCLEP Vişeu de Sus, să semneze în numele şi pe seama Consiliului local Dragomireşti, Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre.

Art.5-Se împuterniceşte d-na POPA Daniela, cetăţean român, născută la data de 08.12.1963 la Baba Novac,domiciliată în mun.Baia Mare, posesoare a C.I. seria MM nr.3589ll, eliberat de SPCLEP Baia Mare la data de 16.01.2007, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutul Asociaţiei ADIL Maramureş la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Baia Mare din cadrul Tribunalului Maramureş.

Art.6-Primarul oraşului Dragomireşti, d-nul Iusco Vasile, va duce la îndeplinire (prin aparatul de specialitate) prevederile prezentei hotărâri.

Art.7-Prezenta hotărâre se va comunica la:

  • -Opinia publică prin afişare;
  • -Secretarul oraşului Dragomireşti;
  • -Asociaţia de dezvoltar intercomunitară ADIL Maramureş;
  • -Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mihai Ţicală

Contrasemnează:

S E C R E T A R,

Gavriş Ardelean

Fișiere atașate

Înapoi