HCL 25 / 2008-07

      R O M Â N I A

   Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                               H O T Ă R Â R E A Nr.25

 

din 30 iulie 2008,privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş Consiliul local al oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş ;

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.2573 /2008, iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti şi avizat de secretarul oraşului Dragomireşti, precm şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti;

Văzând propunerile făcute pentru componenţa comisiilor pe domenii de specialitate; În temeiul prevederilor art.54 alin.1 şi ale art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1-Se constituie comisiile pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului Dragomireşti, pe principalele domenii de specialitate după cum urmează:

1.Comisia pentru studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, gospodărire comunală şi servicii juridică şi disciplină, în următoarea componenţă:

1.Cosor Vasile-preşedinte

2.Zubaşcu Ioan-Florin-secretar

3.Tomoiagă vasile-membru

4.Chindriş Ion II-membru

5.Petrovan Vasile-membru

 

2.Comisia pentru administraţie publică locală,buget,finanţe,impozite şi taxe locale, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură şi silvicultură ,în următoarea componenţă:

1.Mariş Dan-Vasile-preşedinte

2.Ilban Carmen-secretar

3.Ţicală Gheorghe-membru

4.Chindriş Ion I-membru

5.Ticală Alexa-membru

 

3.Comisia pentru învăţământ,sănătate şi familie,tineret-sport-cultură şi turism,religie,protecţia mediului înconjurător,respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor,protecţia şi asistenţă socială în următoarea componenţă:

1.Ofrim Vasile-Adrian-preşedinte

2.Fiţigău Ioan-Călin-secretar

3.Petrovan Ioan-membru

 

Art.2-Prezenta hotărâre se va comunica la:

-Membrii comisiilor pe domenii de specialitate;

-Opinia publică prin afişare şi publicare pe site;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

-Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează:

           Vasile-Adrian Ofrim                                                          S E C R E T A R,       

                                                                                                 Gavriş Ardelean

Fișiere atașate

Înapoi