HCL 26 / 2008-07

    Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                 H O T Ă R Â R E A Nr.26

 

din 30 iulie 2008, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Dragomireşti;

 

Consiliul local al oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş; Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti şi avizat de secretarul oraşului, înregistrat sub nr.2574 / 2008 precum şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti; În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.”a” şi ale art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1-Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Dragomireşti, conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta. Art.2-Prezenta hotărâre se va comunica la: -Consilierii din cadrul Consiliului local al oraşului Dragomireşti; -Opinia publică prin afişare şi publicare pe site; -Secretarul oraşului Dragomireşti; -Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş.

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează:

         Vasile-Adrian Ofrim                                                                      S E C R E T A R,

                                                                                                          Gavriş Ardelean

Fișiere atașate

Înapoi