HCL 26 / 2009-07

 

            R O M Â N I A

       Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                     H O T Ă R Â R E A  Nr. 26

 

din 27 iulie 2009, cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al  oraşului  Dragomireşti pentru anul 2009;

Consiliul local al oraşului  Dragomireşti ,judeţul Maramureş;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre,iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.1845/2009 , avizat de secretarul oraşului;

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate  al primarului oraşului Dragomireşti;

- avizul comisiei nr. 2  pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local  Dragomireşti; 

În baza:

- Hotărârii Guvernului României nr.605/2009, privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autorităţile administraţiei publice locale;

În conformitate  cu prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele  publice locale;

Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.18 / 2009;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.4 lit.”a” şi art.45  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

     

                                                         H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1-Se aprobă rectificarea  bugetului  local al oraşului  Dragomireşti pentru anul 2009, cu suma de 53,0 mii lei ,pentru finan’area unor cheltuieli curente ,atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli,după cum urmează:

I.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale              + 53 mii lei,

Art.2-Suma de  53  mii lei se repartizează pe capitole după cum urmează:

-cap.24.51.02.20-cheltuieli materiale primărie          +18,0 mii lei

-cap.24.66.02.20-cheltuieli materiale sanatate          + 30,0 mii lei

-cap.24.70.02.20-alte cheltuieli de gosp.comunală          +   5,0 mii le

Total cheltuieli………………………………………….    53   mii lei

 

Art.3-Prezenta hotărâre se va comunica la :

-Primarul oraşului Dragomireşti;

-Consiliul Judeţean Maramureş;

-Trezorăria Dragomireşti;

-Serviciul contabilitate al Primăriei Dragomireşti;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş;

-Instituţia Prefectului- Judeţul Maramureş.

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                      Chindriş Ion II                                                           S E C R E T A R ,

                                                                                                       Gavriş Ardelean 

 

Cvorum:12 consilieri prezenţi din totalul de 13, pentru 10 voturi, abţineri 2 voturi, împotrivă 0 voturi.

 

Fișiere atașate

Înapoi