HCL 27 / 2008-07

                  R O M Â N I A

               Judeţul Maramureş

Consiliul Local al Oraşului DRAGOMIREŞTI

 

                                                 H O T Ă R Â R E A Nr.27

din 30 iulie 2008, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş,începând cu data de 1 august 2008;

 

Consiliul local Dragomireşti, judeţul Maramureş;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.2576/2008 şi avizat de secretarul oraşului;

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti; În baza prevederilor Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.36 alin.3 lit.”b” şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1-Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre , care fac parte integrantă din acesta,începând cu data de 1 august 2008.

Art.2-Prezenta hotărâre se va comunica la:

-Primarul oraşului Dragomireşti;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

-Opinia publică prin afişare;

-Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemenează: 

       Vasile-Adrian Ofrim                                                                   S E C R E T A R,

                                                                                                      Gavriş Ardelean

Fișiere atașate

Înapoi