HCL 27 / 2009-07

 

            R O M Â N I A

      Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                     H O T A R Â R E A Nr. 27

 

din 27 iulie 2009, privind aprobarea Master Planului revizuit la data de 23 iunie 2009 şi a Listei revizuite de investiţii prioritare din cadrul Master Planului judeţean de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş, faza I- 2007-2015;

Consiliul local al oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş;

Având în vedere:

-Adresa nr.801/2009 a Agenţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI Maramureş, în Consiliul local Dragomireşti a master Planului, revizuit la data de 23.06.2009 şi a Listei revizuite a investiţiilor prioritare pentru faza 1-a, 2007-2015 aşa cum sunt prevăzute în anexa 3 şi 4.1 din Master Planul pentru apă şi apă uzată şi în judeţul Maramureş;

-Acordul de principiu semnat de membrii ADI-Maramureş în şedinţa din data de 22.07.2009,prin care părţile se angajează ca în prima şedinţă de consiliu să supună aprobării Master Planul împreună cu lista revizuită a investiţiilor în ordinea priorităţilor pentru faza 2007-2015 aşa cum este prevăzută în Master Planul pentru apă şi apă uzată în judeţul Maramureş; 

-Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş a cărui membru asociat este oraşul Dragomireşti;

-Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.2078 / 2009;

-Avizul secretarului oraşului Dragomireşti;

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti;

Văzând avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului Dragomireşti;

În conformitate cu Legea nr.241/2006 a serviciului de apă şi canalizare cu modificările şi completările ulterioare, la art.10 alin.1 lit.”b”, art.11 alin.1 şi 2 lit.”g”, precum şi ale art.12 alin.1 lit.”a”;

În baza prevederilor art.8 alin.2 lit.”a” din Legea nr.51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. „1” şi ”2” lit.”b” alin.”4” lit.”d” şi ale art.45 alin.2 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

                                                         H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1-Se aprobă Master Planul judeţean de apă şi apă uzată pentru judeţul Maramureş, varianta 23 iunie 2009, care cuprinde regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru judeţul Maramureş precum şi contractul cadru de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru judeţul Maramureş.

Art.2-Se aprobă Lista de investiţii prioritare cuprinsă în Master Planul judeţean de apă şi apă uzată pentru judeţul Maramureş, conform anexei 3.1 şi 4.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Dragomireşti, d-nul Iusco Vasile.

Art.4-Prezenta hotărâre se va comunica la:

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară-ADI Maramureş;

-Consiliul judeţean Maramureş;

-Opinia publică prin afişare şi publicare pe site;

-Instituţia Prefectului-judeţu Maramureş.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

               Chindriş Ion II                                                                    S E C R E T A R,

                                                                                                        Gavriş Ardelean

 

Cvorum: 12 consilieri prezenţi din totalul de 13, pentru 10 voturi, abţineri 2 voturi, împotrivă 0 voturi.

 

Înapoi