HCL 3 / 2008-01

             Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

H O T A R Â R E A Nr.3

 

din 28 ianuarie 2008, cu privire cu trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Dragomireşti a unor drumuri de acces situate în extravilanul oraşului Dragomireşti;

Consiliul local Dragomireşti, judeţul Maramureş ;

Având în vedere:

  • proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.222/24.01.2008 şi avizat de secretarul oraşului Dragomireşti;

  • raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.226/2008 precum şi avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Dragomireşti, înregistrat sub nr.265/2008, materiale întocmite în susţinerea proiectului de hotărâre;

Având în vedere prevederile art.120 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În baza Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, H.G.nr.548 /1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”c” şi art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1-Drumurile de acces situate în extravilanul oraşului Dragomireşti, înscrise în anexa la prezenta hotărâre se trec în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Dragomireşti.

Art.2-Anexa la prezenta hotărâre face parte integrantă din aceasta.

Art.3-Anexa la Hotărârea nr.20 / 1999 a Consiliului local Dragomireşti, prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al localităţii Dragomireşti se modifică în mod corespunzător.

Art.4-Evidenţa contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Dragomireşti va fi evidenţiată distinct în contabilitate.

Art.5-Prezenta hotărâre se va comunica la:

  • -Opiniei publice prin afişare;
  • -Secretarului oraşului Dragomireşti;
  • -Consiliului judeţean Maramureş;
  • -Instituţia Prefectului-judeţul Maramureş.

Preşedinte de şedinţă,

Mihai Ţicală

A v i z a t ,

S E C R E T A R ,

Gavriş Ardelean

Fișiere atașate

Înapoi