HCL 4 / 2008-01

 

        R O M Â N I A

     Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                              H O T Ă R Â R E A Nr.4

 

din 28 ianuarie 2008, cu privire la aprobarea înfiinţcării unui birou de specialitateîn cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti, pentru proiecte cu finanţare internaţională;

Consiliul local al oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş;

Având în vedere :

-proiectul de hotărâre îniţiat de primarul oraşului Dragomireşti, înregistrat sub nr.223 / 24.08.2008 şi avizat de secretarul oraşului;

-raportul compatrtimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.228/2008;

-avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Dragomireşti;

În baza prevederilor Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit.”b” şi ale art.45 alin.(1) dinLegea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale,republicată,

 

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1-Se aprobă înfiinţarea în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti a unui birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională.

Art.2-Primarul oraşului Dragomireşti va prevede în statul de funcţii un post corespunzător pentru încadrarea unui specialist în managementul de proiect.

Art.3-Încadrarea specialistului în managementul de proiect se va face pe o funcţie de funcţionar public sau prin contract.

Art.4-D-nul Iusco Vasile, primarul oraşului Dragomireşti, se însărcinează pentru efectuarea demersurilor în vederea angajării specialistului în magementul de proiect.

Art.5-Pezenta hotărâre se comunică la:

-Primarul oraşului Dragomireşti;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

-Opinia publică-prin afişare;

-Arhitectului şef al oraşului Dragomireşti;

-Instituţia Prefectului- Judeţul Maramureş.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează,

                 Mihai Ţicală                                                             S E C R E T A R,

                                                                                               Gavriş Ardelean

 

Fișiere atașate

Înapoi