HCL 5 / 2009-06

        R O M Â N I A

     Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                        H O T Ă R Â R E A Nr.5

 

din 28 ianuarie 2008, cu privire la aprobarea planului ( strategiei) de dezvoltare durabilă a oraşului Dragomireşti pentru perioada 2008-2012 ;

Consiliul local Dragomireşti, judeţul Maramureş;

Având în vedere:

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.224 / 24 ianuarie 2008 şi avizat de secretarul oraşului Dragomireşti;

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti, înregistrat sub nr.229 / 24.01.2008;

Văzând avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului Dragomireşti, înregistrat sub nr.266/28 ianuarie 2008;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b” şi ale art.45 din Legea nr.215/2001, republicată,

 

                                                         H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1-Se aprobă planul (strategia) de dezvoltare durabilă a oraşului Dragomireşti pentru perioada 2008-2012 conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

Art.2-Prezenta hotărâre se va comunica la:

Primarul oraşului Dragomireşti;

Secretarul oraşului Dragomireşti;

Opinia publică-prin afişare;

Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                     Contrasemnează:

          Mihai Ţicală                                                                  S E C R E T A R,

                                                                                              Gavriş Ardelean

 

Fișiere atașate

Înapoi