HCL 6 / 2008-01

 

       R O M Â N I A

    Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                             H O T Ă R Â R E A Nr.6

 

din 28 ianuarie 2008, cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2007;

Consiliul local Dragomireşti, judeţul Maramureş;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti înrgistrat sub nr.232/2007 şi avizat de secretarul oraşului Dragomireşti;

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.233/2008;

-avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.269/2008;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi ale art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

 

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1-Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al oraşului Dragomireşti pentru anul 2007, anexat prezentei hotărâri.

Art.2Anexa la prezenta hotărâre face parte integrantă din aceasta.

Art.3Prezenta hotărâre se va comunica la:

-Serviciul contabilitate al Primăriei oraşului Dragomireşti;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

-Opinia publice prin afişare;

-Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş.

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Mihai Ţicală                                                            S E C R E T A R,

                                                                                               Gavriş Ardelean

 

 

Anexă la Hotărârea nr.6/28.01.2008 a Consiliului local Dragomireşti

 

Contul de încheiere al exerciţiului bugetar al oraşului Dragomireşti pentru anul 2007

 

Plan Realizat

-Cote defalcate din impozitul pe venit 131.000 l45.824

-Sume alocate de Cons.Judeţean pentru echilibrare 452.000 4l3.992

-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate(cheltuieli personal învăţământ, asistenţi personali,SPCLEP,ajutor social) 940.000 940.000

-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 558.000 558.000

-Impozit clădiri persoane fizice 45.000 54.247

-Impozit clădiri persoane juridice 15.000 18.584

-Impozit teren persoane fizice 80.000 88.743

-Impozit teren persoane juridice 5.000 5.655

-Impozit mijloace de transport persoane fizice 15.000 16.256

-Impozit mijloace de transport persoane juridice 2.000 2.764

-Taxă autorizaţii de funcţionare 18.000 23.574

-Venituri din concesiuni 3.000 2.000

-Venituri din taxe administrative, eliberări permise 2.000 3.905

-Taxă de timbru 60.000 67.383

-Venituri din amenzi 25.000 35.500

-Incasări salubrizare 25.000 21.100

-Donaţii şi sponsorizări 32.000 32.000

-Subvenţii pentru acordarea ajutorului de încălzire, sprijin financiar,trusou bebe 320.000 315.864

-Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor de şomaj 50.000 47.034

-TOTAL VENITURI PROPRII 280.000 330.000

 

La partea de cheltuieli situaţia este următoarea:

-Cheltuieli personal de primărie 445.000 420.000

-Cheltuieli materiale primărie 78.000 78.000

-Cheltuieli personal învăţământ 857.000 857.000

-Cheltuieli materiale învîţământ 55.000 55.000

-Cheltuieli personal PSI 9.000 9.000

-Cheltuieli materiale PSI 6.000 6.000

-Cheltuieli materiale sănătate 15.000 15.000

-Cheltuieli personal bibliotecă 17.000 17.000

-Subvenţii cultură şi sport 13.000 13.000

-Cheltuieli personal asistenţi personali 144.000 144.000

-Ajutor social şi ajutor încălzire 425.000 425.000

-Cheltuieli personal agricultură 8.600 8.600

-Cheltuieli personal salubrizare 8.300 8.300

-Cheltuieli materiale salubrizare 7.000 7.000

-Cheltuieli staţie de epurare 500.000 500.000

-Cheltuieli S.P.C.L.E.P.Dragomireşti 12.000 12.000

-Încasări piaţă 11.000 2.500

-Încasări la băile de tratament 1.289 1.289

-Încasări apă 2.645 2.500

-Încasări la Căminul Cultural 4.760 4.500

-Încasări la Muzeu 3.050 2.900

Fișiere atașate

Înapoi