HCL 7 / 2008-01

 

       R O M Â N I A

    Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                                H O T Ă R Â R E A Nr.7

 

din 28 ianuarie 2008, cu privire la stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, aplicabile în anul 2008;

Consiliul Local Dragomireşti, judeţul Maramureş;

Luând în considerare::

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti, înregistrat sub nr.230/2008, avizat de secretarul oraşului Dragomireşti;

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.231/2008 prin care se învederează necesitatea stabilirii impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute de art.263 alin.(4) şi (5) din Legea nr.571/2003 privind Cosul Fiscal, aplicabile anului fiscal 2008;

-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Dragomireşti;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.155/19 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art.263 din Legea nr.572/2003 privind Codul Fiscal;

Potrivit competenţelor conferite de prevederile art.36 alin.(4) lit.”c”, art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1-Se stabilesc nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2008, aşa cum sunt ele prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local Dragomireşti nr.13 / 2007, cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, se modifică în mod corespunzător.

Art.3-Prezenta hotărâre se va comunica la:

-Primarul oraşului Dragomireşti;

-Serviciul contabilitate al Primăriei Dragomireşti;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

- Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş;

-Opinia publică , prin afişare.

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

                 Mihai Ţicală                                                               S E C R E T A R,

                                                                                                 Gavriş Ardelean

 

ANEXA nr.1 la HCL nr.7/2008

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau ma mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

____________________________________________________________

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 to.

Impozitul,în lei,pentru vehiculele Impozitul în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile angajate în operaţiunile de trans- de transport intern port intern şi internaţional

_________________________________________________________ Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu sistem de alt sistem sistem de alt sistem suspensie de suspensie suspensie de suspensie pneumatică pneumatică sau un echivalent sau un echivalent recunoscut recunoscut

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

I VEHICULE CU DOUĂ AXE

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 72 0 102

2. Masa nu mai puţin de 13 tone dar nu mai mult de 14 tone 72 198 102 282

3. Masa nu mai puţin de 14 tone dar nu mai mult de 15 tone 198 278 282 397

4. Masa nu mai puţin de 15 tone,dar nu mai mult de 18 tone 278 630 397 899

II VEHICULE CU 3 AXE

1. Masa nu mai puţin de 15 tone dar nu mai mult de 17 tone 72 125 102 178

2. Masa nu mai puţin de 17 tone dar nu mai mult de 19 zone 125 255 178 364

3. Masa nu mai puţin de 19 tone dar nu mai mult de 21 tone 255 331 364 473

4. Masa nu mai puţin de 21 tone dar nu mai mult de 23 tone 331 510 473 729

5. Masa nu mai puţin de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone 510 793 729 1.132

6. Masa nu mai puţin de 25 tone dar nu mai mult de 26 tone 510 793 729 1.132

III VEHICULE CU 4 AXE

1. Masa nu mai puţin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 331 336 473 479

2. Masa nu mai puţin de 25 tone dar nu mai mult de 27 tone 336 524 479 748

3. Masa nu mai puţin de 27 tone dar nu mai mult de 29 tone 524 832 748 1.188

4. Masa nu mai puţin de 29 tone dar nu mai mult de 31 tone 832 1.234 1.188 1.762

5. Masa nu mai puţin de 31 tone dar nu mai mult de 32 tone 832 1.234 1.188 1.762

(5)În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maxim autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corepunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone. _________________________________________________,

Numărul axelor Impozitul,în lei, pentru vehiculele Impozitul,în lei,pentru vehiculele

 de transport intern intern şi internaţional

Vehicule cu Vehicule cu sistem de Vehicule cu sistem de Vehicule cu alt suspensie alt sistem suspensie sistem de pneumatică suspensie pneumatică sau suspensie sau un echiva- un echivalent lenz recunoscut recunoscut

_______________________________________________________________________

I. VEHICULE CU 2 + 1 AXE

1. Masa nu mai puţin de 12 tone,dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0

2. Masa nu mai puţin de 14 tone,dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0

3.Masa nu mai puţin de 16 tone dar nu mai mult de 18 tone 0 33 0 46

4.Masa nu mai puţin de 18 tone dar nu mai mult de 20 tone 33 74 46 105 5.Masa nu mai puţin de 20 tone dar nu mai mult de 22 tone 74 173 105 246

6.Masa nu mai puţin de 22 tone dar nu mai mult de 23 tone 173 223 246 318

7. Masa nu mai puţin de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone 223 402 318 574

8.Masa nu mai puţin de 25 tone dar nu mai mult de 28 tone 402 705 574 1.007

II. VEHICULE CU 2 + 2 AXE

1.Masa nu mai puţin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 69 161 98 230

2.Masa nu mai puţin de 25 tone,dar nu mai mult de 26 tone 161 264 230 377

3.Masa nu mai puţin de 26 tone dar nu mai mult de 28 tone 264 388 377 55

4.Masa nu mai puţin de 28 tone dar nu mai mult de 29 tone 388 469 554 669

5.Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 469 770 669 1.099

6.Masa nu mai puţin de 31 tone dar nu mai mult de 33 tone 770 1.068 1.099 1.525

7.Masa nu mai puţin de 33 tone dar nu mai mult de 36 tone 1.068 1.622 1.525 2.316

8. Masa nu mai puţin de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone 1.068 1.622 l.525 2.316

III. VEHICULE CU 2+3 AXE

1.Masa nu mai puţin de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone 850 1.183 1.214 1.689

2.Masa nu mai puţin de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone 1.183 1.608 l.689 2.296

IV. VEHICULE CU 3 + 2 AXE

1.Masa nu mai puţin de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone 751 1.043 1.073 1.489

2.Masa nu mai puţin de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone 1.043 1.442 1.489 2.060

3.Masa nu mai puţin de 40 tone dar nu mai mult de 44 tone 1.442 2.133 2.060 3.047

V. VEHICULE CU 3 + 3 AXE

1.Masa nu mai puţin de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone 427 517 610 738

2.Masa nu mai puţin de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone 517 772 738 1.102

3.Masa nu mai puţin de 40 tone dar nu mai mult de 44 tone 774 1.229 1.102 1.755

_______________________________________________________________________________________________________

 

Fișiere atașate

Înapoi