HCL 8 / 2008-02

         R O M Â N I A

     Judeţul Maramureş

Consiliul Local Dragomireşti

 

                                                         H O T Ă R Â R E A Nr. 8

 

din 15 februarie 2008,cu privire la aprobarea bugetului local al oraşului Dragomireşti pentru anul 2008;

Consiliul local al oraşului Dragomireşti ,judeţul Maramureş;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre,iniţiat de primarul oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.472/2008 , avizat de secretarul oraşului;

- Decizia nr.18 din 10.01.2008 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş,prin care s-a repartizat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2008 (anexa nr.6) şi a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale;

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti, precum şi avizul comisiei nr. 2 pe domenii de specialitate din cadrul consiliului local , materiale întocmite în susţinerea proiectului de hotărâre;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388 / 2007;

În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.”a” şi ale art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1-Se aprobă bugetul local al oraşului Dragomireşti pentru anul 2008, în suma de 2.800,00 mii lei ,atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli,după cum urmează:

I.Venituri proprii 280 mii lei,

II.Sume defalcate din TVA pentru învăţământ, asistenţă socială, burse şi serviciul public comunitar local pentru evidenţa populaţiei 1.275 mii lei,

III.Sume alocate de Consiliul judeţean Maramureş 231 mii lei,

IV.Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 519 mii lei,

V.Sume primite de la alte bugete (AJOFM) 70 mii lei,

VI.Ajutoare pentru încălzirea locuinţei 360 mii lei,

VII.Donaţii şi sponsorizări 25 mii lei,

VIII.Sprijin financiar pentru sprijinirea familiei 30 mii lei,

IX.Subvenţii trusou bebe 10 mii lei.

TOTAL………………………………………………… 2.800 mii lei

Art.2-Suma de 2.800,00 mii lei se repartizează pe capitole după cum urmează:

-cap.24.51.02.10-cheltuieli de personal primărie 483 mii lei

-cap.24.51.02.20-cheltuieli materiale primărie 74 mii lei

-cap.24.51.02.70-cheltuieli de capital primărie 50 mii lei

-cap.24.54.02.10-S.P.C.L.E.P.Dragomireşti 42,60 mii lei

-cap.24.55.02.99-tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 25 mii lei

-cap.24.56.02.51-transferuri din bugetele locale către bugetul asigurărilor sociale de sănătate 5 mii lei

-cap.24.61.02.10-cheltuieli personal PSI 10 mii lei

-cap.24.61.02.20-cheltuieli materiale PSI 6 mii lei

-cap.24.61.02.70-cheltuieli de capital PSI 15 mii lei

-cap.24.65.02.10-cheltuieli personal învăţământ 970 mii lei

-cap.24.65.02.20-cheltuieli materiale învăţământ 95 mii lei

-cap.24.65.02.59-burse şcolare 2,40 mii lei

-cap.24.66.02.20-cheltuieli materiale sănătate 20 mii lei

-cap.24.67.02.10-cheltuieli personal bibliotecă 18 mii lei

-cap.24.67.02.20-cheltuieli materiale bibliotecă 2 mii lei

-cap.24.67.02.51-subvenţii cultură(muzeu,cămin cultural) şi sport 20 mii lei

-cap.24.67.02.70-cheltuieli de capital cultură şi sport 40 mii lei

-cap.24.68.02.10-cheltuieli personal asistenţi personali ai pers.cu handicap grav  140 mii lei

-cap.24.68.02.57-asistenţă socială 520 mii lei

-cap.24.70.02.20-servicii gosp.comunală 60 mii lei

-cap.24.70.02.70-cheltuieli de capital,gosp.comunală 40 mii lei

-cap.24.74.02.10-cheltuieli personal serv.salubrizare 10 mii lei

-cap.24.74.02.20-cheltuieli materiale serv.salubrizare 10 mii lei

-cap.24.74.02.70-cheltuieli de capital staţie de epurare 8 mii lei

-cap.24.83.02.10-cheltuieli personal serv.public comunitar pentru agricultură (însăm.artif.) 9 mii lei

-cap.24.84.02.10-cheltuieli personal AJOFM 70 mii lei

-cap.24.84.02.20-cheltuieli materiale străzi 15 mii lei

-cap.24.84.02.70-cheltuieli de capital întreţinere şi reparaţii străzi 40 mii lei

Total cheltuieli…………………………………………. 2.800 mii lei

Art.3-Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii în sumă de 26 mii lei.

Art.4-Se aprobă repartizarea fondului de rulment rămas disponibil la sfârşitul anului 2007 pentru lucrările de investiţii propuse a se realiza în cursul anului 2008.

Art.4-Prezenta hotărâre se va comunica la :

-Primarul oraşului Dragomireşti;

-Consiliul Judeţean Maramureş;

-Trezorăria Dragomireşti

-Serviciul contabilitate al Primăriei Dragomireşti;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş;

-Instituţia Prefectului- Judeţul Maramureş.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                Florin Zubaşcu                                                         S E C R E T A R ,

                                                                                              Gavriş Ardelean

Fișiere atașate

Înapoi