HCL 9 / 2008-02

 

            R O M Â N I A

      JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL LOCAL DRAGOMIREŞTI

 

                                                          H O T Ă R Â R E A Nr.9

 

din 15 februarie 2008,cu privire la aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar în valoare totală de 3944,09 lei, înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al oraşului Dragomireşti;

Consiliul local Dragomireşti,judeţul Maramureş;

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul oraşului Dragomireşti înregistrat sub nr.521 / 2008;

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Dragomireşti ,precum şi avizul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Dragomireşti,întocmite în susţinerea proiectului de hotărâre;

Văzând referatul comisiei de inventariere numită prin Dispoziţia primarului oraşului Dragomireşti, prin care propun casarea şi scoaterea din inventar a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în stare avansată de uzură;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”c” şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1-Se aprobă casarea şi scoaterea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al oraşului Dragomireşti a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar în valoarea totală de 3.944,09 lei conform anexelor la prezenta hotărâre care fac parte integrantă din aceasta.

Art.2-Prezenta hotărâre se va comunica la:

-Serviciul contabilitate al Primăriei Dragomireşti;

-D-lui Petrovan Vasile şi d-nei Fiţigău Maria,gestionari ai bunurilor casate;

-Secretarul oraşului Dragomireşti;

-Instituţia Prefectului- judeţul Maramureş.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

              Florin Zubaşcu                                                                 S E C R E T A R ,

                                                                                                     Gavriş Ardelean

 

Fișiere atașate

Înapoi