Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2018 Privind aprobarea proiectului de investiții (studiu de fezabilitate și proiect tehnic) și a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Construcție 2 poduri și 3 podețe(punți pietonale) peste râurile IZA și BAICU în orașul Dragomirești”; 2018-02-22
14 / 2018 Privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea orașului Dragomirești, jud. Maramureș; 2018-02-22
13 / 2018 Privind aprobarea dezmembrării imobilului de natură teren în suprafață totală de 12,042mp situat în orașul Dragomirești, având nr. cad. 51184, în imobilul în suprafață de 607mp identificat cu nr. cad. 51222 și imobilul în suprafață de 11435mp identificat cu nr. cad. 51223; 2018-02-22
12 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-02-22
11 / 2018 Privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele UATO Dragomirești, la judecătoria Dragomirești, în cauze cu cetățeni din comuna Bogdan Vodă, având ca obiect ”contestație la executare”; 2018-02-22
10 / 2018 Privind aprobarea, modificarea și completarea anexei nr. 2 la HCL Dragomirești nr. 45/2017 pentru stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2018-02-09
9 / 2018 Cu privire la actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul orașului Dragomirești, pentru anul 2018 2018-02-09
8 / 2018 Cu privire la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din orașul Dragomirești 2018-02-09
7 / 2018 Privind aprobarea unui nou contract de administrare a fondului forestier proprietate publică a orașului Dragomirești, între orașul Dragomirești și Regia Națională a Pădurilor -ROMSILVA, prin Direcția Silvică Maramureș - Ocolul Silvic Dragomirești 2018-02-09
6 / 2018 Privind aprobarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018, a listei de investiții care urmează să fie realizate în orașul Dragomirești în anul 2018, precum și a planului de achiziții publice pentru anul 2018 2018-02-09
5 / 2018 Privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani,a unui spațiu de 150mp din imobilul situat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 151A, jud. Maramureș, Centrului de Cercetări Teologico-Filozofice a Obiceiurilor Populare Românești din Maramureș înființat sub egida Academiei Române 2018-01-30
4 / 2018 Privind aprobarea realizării accesului pe proprietatea publică a orașului Dragomirești, în vederea instalării unui număr de 25 de stâlpi de lemn, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora 2018-01-30
3 / 2018 Privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru o perioadă de 12 luni, cu o firmă autorizată în executarea măsurătorilor topografice și întocmirea documentațiilor aferente în vederea impulsionării eliberării titlurilor de proprietate persoanelor fizice și juridice cărora le-a fost aprobată reconstituirea dreptului de proprietate conform prevederilor legilor fondului funciar 2018-01-30
2 / 2018 Privind aprobarea solicitării de trecere a drumului forestier Baicu - de la km. 0 până la km. 10,61, precum și a terenului aferent acestuia, din domeniul public al Statului Român și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, în domeniul public al orașului Dragomirești și administrarea Consiliului Local al orașului Dragomirești 2018-01-30
1 / 2018 privind aprobarea deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2017, precum și a încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2017 2018-01-16
Înapoi