Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2019 Cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Dragomirești, academicianului Alexandru Surdu; 2019-04-19
40 / 2019 Cu privire la aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor cultural-artistice din perioada 3,4,5 mai în orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2019-04-19
39 / 2019 Cu privire la aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu luna aprilie 2019 2019-04-19
38 / 2019 Cu privire la aprobarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019, a listei de investiții care urmează a fi realizate în orașul Dragomirești în anul 2019; 2019-04-10
37 / 2019 Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul U.A.T. Dragomirești; 2019-03-29
36 / 2019 Cu privire la aprobarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019, a listei de investiții care urmează să fie realizate în orașul Dragomirești în anul 2019, precum și planul de achiziții pentru anul 2019; 2019-03-29
35 / 2019 Cu privire la stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Dragomirești; 2019-03-29
34 / 2019 Cu privire la aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajiștilor situate pe raza U.A.T. a orașului Dragomirești, realizat de S.C. Scalini Proiect S.R.L. Brașov; 2019-02-26
33 / 2019 Cu privire la aprobarea, modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. Dragomirești nr. 45/2017 pentru stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2019-02-26
32 / 2019 Privind aprobarea actelor de punere în valoare și vânzare prin licitație publică a cantității de 70 m.c. lemn din proprietatea privată a orașului Dragomirești, situate în UP II Baicu, Ua 215; 2019-02-26
31 / 2019 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea acceptării ofertei de donație a unui imobil (teren) către domeniul public; 2019-02-26
30 / 2019 Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru o perioadă de 12 luni, cu o firmă autorizată în executarea măsurătorilor topografice și întocmirea documentațiilor aferente în vederea impulsionării eliberării titlurilor de proprietate persoanelor fizice și juridice cărora le-a fost aprobată reconstituirea dreptului de proprietate conform prevederilor legilor fondului funciar; 2019-02-26
29 / 2019 Cu privire la însușirea Raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului Dragomirești, județul Maramureș, pentru anul 2018; 2019-02-26
28 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești -Corp A, în orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat prin P.N.D.L., ca urmare a mplementării O.U.G. NR. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 2019-02-26
27 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești -Corp A, în orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat prin P.N.D.L., ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică lucrări de execuție; 2019-02-26
Înapoi