Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2018 Cu privire la aprobarea atribuirii directe a contractului de finanțare nerambursabilă pentru programul cultural prioritar ”Tabără de Creație Artistică Dragomirești - Centenarul Marii Uniri”, fundației AxArt; 2018-07-18
43 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-07-18
42 / 2018 Cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Suplimentare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent, extindere rețea de apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș” nr. 1028/1/2015, realizat de S.C. ERIGO PROIECT S.R.L. Baia Mare; 2018-07-18
41 / 2018 Cu privire la aprobarea elaborării documentației necesare obținerii atestării ca ”stațiune turistică de interes local” a orașului Dragomirești; 2018-07-18
40 / 2018 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A. a terenului proprietate publică a orașului Dragomirești, în suprafață de 2907 m.p., nr. cadastral 51246 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare Cămin Cultural în orașul Dragomirești, județul Maramureș” 2018-06-26
39 / 2018 Cu privire la aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Dragomirești și Buftea Dumitru, domiciliat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, jud. Maramureș; 2018-06-26
38 / 2018 Cu privire la aprobarea alipirii unui teren situat în intravilanul orașului Dragomirești, jud. Maramureș, în suprafață de 607 m.p.; 2018-06-26
37 / 2018 Cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Dragomirești în domeniul privat al orașului Dragomirești a imobilului - teren situat pe str. Prof. Dumitru Bogdan, cuprins în C.F. nr. 51131 în suprafață de 970 m.p. în vederea efectuării unui schimb de terenuri, cu d-nul Buftea Dumitru, domiciliat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, jud. Maramureș; 2018-06-26
36 / 2018 Cu privire la aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni începând cu luna iunie 2018; 2018-06-26
35 / 2018 Cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare Cămin Cultural în orașul Dragomirești, jud. Maramureș”, realizat de S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA; 2018-06-05
34 / 2018 Cu privire la aprobarea GHIDULUI SOLICITANȚILOR pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pe baza selecției publice de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 2018-06-05
33 / 2018 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții ”Porți maramureșene din lemn la intrarea în orașul Dragomirești”; 2018-05-25
32 / 2018 Cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere iluminat public, prin montare corp de iluminat stradal cu LED în orașul Dragomirești, județul Maramureș”; 2018-05-25
31 / 2018 Privind aprobarea contractelor de prestări servicii având ca obiect ”Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 26, 27, 41 și 51 din orașul Dragomirești, în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparținând U.A.T.O. Dragomirești, jud. Maramureș”, încheiate cu P.F.A. Timiș Ionel cu sediul în orașul Borșa, str. Al. I. Cuza, nr. 59, jud. Maramureș; 2018-05-25
30 / 2018 Privind aprobarea Contractului pentru finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale; 2018-05-25
Înapoi